27 octombrie | 16.00 – 18.00 | Szilvia Nemeth – T-Tudok (Ungaria)

Artist-teacher creative partnerships

ARCUB Gabroveni | Sala Arcelor

Forumul debutează,  vineri 27 octombrie la ora 16.00, cu o discuție ce se va desfășura limba engleză cu  Silvia Nemeth, din partea T-Tudok Inc.- Centrul pentru Management și Cercetare Educațională (Ungaria) și Raluca Iacob, coordonator Cultura în educație (România).

Discuția se va contura în jurul metodologiei britanice Creative Partnerships, al parteneriatelor inovatoare și pe termen lung dintre școli și practicieni creativi cu scopul de a dezvolta competențele tinerilor și al unor programe dedicate copiilor provenind din medii multiplu defavorizate în Remetea Mare din România de către T-Tudok Inc.

Discuția va fi urmată de un moment festiv de deschidere a forumului, care va începe la ora 18.30

RO

În mediul economic modern, cei care lucrează trebuie să fie flexibili, pregătiți să învețe noi metode și să-și dezvolte noi abilități, să își schimbe locul de muncă în mod regulat și să administreze riscul. Această situație necesită disciplină, reziliență, curiozitate și imaginație. Locul de muncă modern presupune colaborarea eficace dintre persoane cu profiluri diferite. Aceștia vor trebui să se auto-motiveze, să rezolve probleme ușor și să ia decizii. Parteneriate Creative oferă o abordare a educației formale prin care profesorii sunt formați să dezvolte aceste abilități în rândul copiilor și tinerilor.

Multe școli se confruntă cu niveluri scăzute ale motivației și achizițiilor de învățare în rândul copiilor și tinerilor. În Europa, această problemă este în mod special acută în rândul tinerilor din medii socio-economice mai sărace. Parteneriate Creative oferă o abordare care cercetarea a demonstrat în mod consecvent că este eficace în a crește motivația, îmbunătăți prezența, implica părinții și crește achizițiile de învățare ale elevilor la materiile centrale. Parteneriate Creative formează artiști să lucreze cu profesori la clasă și cu elevii acestora, pentru a genera schimbări durabile în felul în care profesorii predau.

T-Tudok Inc, un think-tank privat, și-a asumat responsabilitatea de a lucra cu elevi din medii defavorizate și de etnie româ. Artiști locali și profesori au dezvoltat împreună instrumente pedagogice-metodologice și activități/practici creative, pentru a aborda problemele de învățare și nevalorificarea potențialului de creștere ale acestor copii în mod eficace.

Pentru a demonstra cum programul abordează aceste chestiuni în practică, colaborează cu ONGuri locale, organizații de cercetare la nivel local sau național. Dar a rezolva problemele locale zi-de-zi epuizează energia celor care întrețin activitățile la nivel local, practicienilor creative și profesori. Rolul T-Tudok este de a oferi un sprijin constant pentru a fi mai eficace și pentru a utiliza programul la potențialul său maxim. T-Tudok este implicat în colectarea de  practici inovatoare locale și organizarea unor evenimente de diseminare și a unor ateliere pentru profesori și artiști, care să le faciliteze dezvoltarea profesională.

Scopul prezentării este de a arată care sunt cele mai importante elemente ale strategiei organizației, de a vorbi despre cum cercetarea și dezvoltarea se pot sprijini reciproc și despre felul în care colaborările internaționale pot completa modelul de implementare.

Szilvia Németh (sociolog și cercetător în domeniul educației) este directorul T-Tudok Centre for Knowledge Management and Educational Research din Budapesta. A absolvit un Masterat în domeniul educației la Universitatea Cambridge (Marea Britanie). A condus și a participat la diverse proiecte naționale și internaționale de cercetare despre echitatea în educație și accesul egal la educație de calitate pentru persoanele de etnie romă. A lucrat ca expert educațional în Grupul pentru acces și incluziune socială în învățarea pe tot parcursul vieții, organizat la nivelul Comisiei Europene, DG EAC, și ca expert extern al Roma Education Fund. Începând cu 2013 lucrează la implementarea programului Parteneriate Creative în Ungaria și face parte din proiectul OECD CERI despre „Evaluarea progresului în ce privește abilitățile creative și de gândire critică în educație”.

T-Tudok Inc.- Centrul pentru Management și Cercetare Educațională (Ungaria) a fost înființat în 2007 ca centru de cercetare în domeniul educației și al managementului cunoașterii.

Obiectivul Centrului este de a sprijini decidenții, experții și pe cei interesați de educație să înțeleagă mai bine evoluția și tendințele care au loc în domeniul educației. Pentru a atinge acest obiectiv, Centrul depune eforturi pentru a promova rezultatele cercetărilor întreprinse la nivel național și internațional. Centrul își dorește să sprijine practica educațională prin identificarea și distribuirea bunelor practici, în vederea creșterii eficacității predării și învățării. Din acest motiv, activitatea Centrului implică evaluarea programelor de dezvoltare și analiza de impact a intervențiilor de politică publică.

Principala activitate a Centrului este cercetarea în domeniul educației și managementul cunoașterii. Cele mai importante arii de studiu sunt politicile educaționale, progresul elevilor din sistem, echitatea, tranziția de la școală la piața muncii, finanțarea și managementul școlar. O atenție deosebită este acordată utilizării metodelor științifice potrivite, în speță utilizării echilibrate a instrumentelor calitative și cantitative.

T-Tudok Inc. a participat la diverse proiecte care au privit dezvoltarea de noi instrumente pedagogice și tehnici de predare, pentru a ajuta profesorii să găsească noi modalități de a se conecta cu copii defavorizați și pentru a dezvolta o metodă care să îi ajute cu adevărat pe aceștia să învețe.

T-Tudok este membru fondator al ICEnet, o rețea internațională pentru educație creativă care a luat ființă în 2012. S-au alăturat rețelei pentru că au convingerea că metodele creative sunt esențiale pentru a debloca și dezvolta potențialul copiilor, iar acest lucru poate contribui la metode și curricula mult mai eficace la nivel național. Ca institut de cercetare, T-Tudok a fost în poziția de a distribui și canaliza cele mai importante lecții și observații către autoritățile publice competente și școli și, astfel, să influențeze și să îmbogățească politica națională din domeniul educației.

Din 2012 T-Tudok Inc. este dezvoltatorul programului Creative Partnerships Hungary. Programul a fost pilotat în anul școlar 2013/2014 în colaborare cu Facultatea de muzică și arte vizuale, cu Universitatea din Pecs și cu Fundația Creativity, Culture and Education din Marea Britanie în șapte școli membre din Budai Városkapu (‘Buda City Gate’) și a continuat cu succes ulterior. Până în prezent, mai mult de 1200 de elevi, 100 de profesori și 50 de practicieni creativi au fost implicați în cele trei etape ale programului. În 2015, Autoritatea Educațională Maghiară a apreciat programul Parteneriate Creative drept un program educațional regional model.

EN

In the modern economic environment, workers need to be flexible, ready to learn new methods and skills, prepared to change employment regularly, and to take and to manage risk. This requires discipline, resilience, curiosity, and imagination. The modern workplace also requires colleagues who can collaborate effectively with people from different backgrounds. They will need to be self-motivated, good problem solvers and decisive.  Creative Partnerships provides an approach to formal education which trains teachers to develop these skills in children and young people. 

Many schools are struggling with low levels of motivation and attainment among children and young people. Across Europe this problem is particularly acute among young people from poorer socio-economic backgrounds. Creative Partnerships provides an approach which research has consistently shown to be effective in increasing motivation, improving attendance, engaging parents and raising attainment in core subjects. Creative Partnerships trains artists to work with teachers in their classrooms and with their pupils to bring about sustainable changes in the way teachers teach.

T-Tudok Inc, a private think-tank has undertaken the responsibility of working with socially disadvantaged and Roma students. Various pedagogical-methodological tools, creative practices/activities have been developed by local artists and teachers together to tackle underachievement and learning problems of these children effectively.

In order to demonstrate how CP programme handle these issues in practice, we actively collaborate with local NGOs, research organizations locally or on national level. But solving everyday local issues exhaust the energies of local maintainers, creative practitioners and teachers. So our role is to give them a flexible ongoing support how to be more effective and use this programme at its full potential. T-Tudok is deeply involved in collecting local innovative practices and organizing dissemination events and workshops for teachers and artists enabling their professional development.

The aim of this presentation will be to reveal the main features of our comprehensive strategy, to show how research and development can go hand in hand and last but not least to highlight how international collaborations can complement the model of implementation.

 

Szilvia Németh (sociologist, educational researcher) is the managing director of T-Tudok Centre for Knowledge Management and Educational Research in Budapest. She holds an MPhil Degree in Education from the University of Cambridge, U.K. She has led and participated in various national and international research projects focusing on equity in education and on equal access to quality education of Roma. She was working as an education expert in the Cluster on Access and Social Inclusion in Lifelong Learning at the European Commission, DG EAC, and as an external expert of the Roma Education Fund. Since 2013 she has been working on implementation of the Creative Partnerships programme in Hungary, and takes part in OECD CERI project on “Assessing Progression on Creative and Critical Thinking Skills in Education”.

 

T-TUDOK Inc., Centre for Knowledge Management and Educational Research, began operating at the end of 2007 as an educational research and knowledge management centre.

The aim of the Centre is to help decision makers, experts and people interested in education to understand better the developments and tendencies going on in the field of education. In order to reach this goal the Centre strives for giving wide publicity for results produced by home and foreign research groups. The Centre would like to help educational practice by finding and distributing good practices in order to enhance effectiveness of teaching and learning. That is why the Centre’s activity involves evaluation of development programmes and impact analysis of policy interventions.

The main activity of the Centre is educational research and knowledge management. Main areas of research are: educational policy, progress of pupils in the system, school effectiveness, and equity issues, transition from school to work, school financing and management. Great emphasize is put on the use of appropriate scientific methods, the balanced use of qualitative and quantitative tools.

T-Tudok Inc. has participated in various projects concerning the development of new pedagogical tools and teaching techniques to help teachers find a new way to connect with disadvantaged children and develop a method that really helps children to learn.

T-Tudok is the founding member of ICEnet network, an international network of creative education in 2012. We joined this work because we were convinced that the involvement of creative methods are essential to give space for the unfoldment of childrens’ potentials and this can contribute to introduce much more effective national education methods and curricula based on this very new approach. As a research institute we were able to distribute and channel the important lessons/ learnings to the appropriate competent authorities and schools and with that we could influence and enrich the national policy on education as well.

Since 2012 T-Tudok Inc. is the owner of Creative Partnerships Hungary programme. The programme has been piloted in the filed since the 2013/14 school year with the collaboration of the Faculty of Music and Visual Arts of the University of Pécs and Creativity, Culture and Education International Foundation (UK) in seven member schools belonging to Budai Városkapu (‘Buda City Gate’). The programme has continued successfully since. So far more than 1200 students, 100 teachers and 50 creative practitioners have been involved in three stages. In 2015 the Hungarian Educational Authority admitted the Creative Partnerships programme to feature among the so-called regional educational model programmes.

Sari la bara de unelte