Activităţile extraşcolare în alte perioade ale anului

Cadru metodologic  |  Activităţile extraşcolare în alte perioade ale anului 

 

Activitatea educativă extraşcolară se desfăşoară în afara orelor de curs,fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia (ex. palate şi cluburi ale copiilor, spaţii educaţionale, culturale, de divertisment). Şcolile (cf. Ordinului nr. 3060) au dreptul de a organiza în perioada vacanţelor şcolare sau a timpului liber tabere specializate pe discipline de învăţământ sau în diferite domenii inclusiv ale artei şi culturii, sau tabere de recreere, cluburi de vacanţă, excursii, expediţii şcolare, drumeţii, precum şi manifestări cultural-educaţionale etc. Ordinul menţionat defineşte responsabilităţile şcolii, inspectoratului, elevilor şi părinţilor.

Activităţile trebuie planificate cu suficient timp înainte parcurgând următoarele etape:

1. elaborarea documentelor specifice, verificarea şi avizarea corectitudinii întocmirii dosarului, de către director (cu cel puţin o lună înaintea începerii activităţii şi anterior datei de plecare către inspectorat);
2. înaintarea dosarului spre avizare la secretariatul inspectoratului şcolar (cu cel puţin cinci zile înainte de plecarea în tabără/excursie/expediţie/drumeţie);
3. verificarea documentelor şi avizarea planului de excursie de către inspectorul şcolar general/inspectorul scolar general adjunct.

Persoane responsabile

la nivelul fiecărei grupe/clase de elevi:

învăţător/profesorul diriginte

la nivelul unității de învățământ:

coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

În organizarea acestor activităţi trebuie să se ţină cont de mai multe aspecte referitoare la responsabilitatea legală a şcolii:

  • să se asigure că spaţiile alese pentru desfăşurarea acestor activităţi îndeplinesc condiţiile optime de siguranţă, sănătate, odihnă şi educaţie;
  • să organizeze activităţile în afara orarului şcolar, iar elevii vor participa doar începând cu ora la care se începe orarul şcolar din acea zi. În mod excepţional se permit elevilor din ciclul preşcolar sau primar organizarea excursiilor tematice de o zi, doar una pe semestru şi în timpul orelor de curs;
  • să se asigure, pe toată durata taberei/excursiei, de existenţa unei persoane specializate în acordarea primului ajutor, dacă operatorul economic nu oferă acest lucru.
  • să asigure securitatea elevilor, cel puţin, prin măsurile menţionate în procedura operaţională a inspectoratului şcolar judeţean.

Activităţile educative extraşcolare pot fi de diferite tipuri: culturale, artistice, aplicative, ştiinţifice, de voluntariat. Ca mod de organizare acestea presupun: realizarea de proiecte, programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc. Funcţiile îndeplinite de activităţile educative extraşcolare sunt multiple: dezvoltare personală, formare şi întărire a culturii organizaţionale a unității de învățământ, îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.

Etapele în pregătirea activităților extrașcolare sunt:

  1. Realizarea studiului de impact la nivel de şcoală.
  2. Analiza rezultatelor acestuia, a opţiunilor elevilor şi ale părinţilor şi a resurselor de care dispune unitate de învățământ şi stabilirea activităţilor educative extraşcolare adecvate acestora de către Consiliul profesoral, împreună cu Consiliul elevilor.
  3. Analiza planului de dezvoltare instituţională, a direcţiilor stabilite de către inspectorate de către coordonatorul acestor activităţi şi propunerea unui plan/ calendar (anual, semestrial) al unității de învățământ pentru aceste activităţi.
  4. Aprobarea calendarului activităţilor educative extraşcolare de către Consiliul de administrație.
  5. Organizarea de excursii, tabere, expediţii (activităţi care implică deplasarea din localitate de domiciliu) trebuie să respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi procedura specifică a inspectoratului şcolar de care aparţine şcoala.
  6. Obținerea acordului scris al părinţilor pentru participare și, dacă activitățile vor fi documentate foto/video, acordul pentru fotografiere și filmare.

Spre deosebire de decidenţi (directori şi inspectori), care lucrează în mod constant cu aspectele normative, reprezentanţii sistemului educaţional tind să se bazeze foarte mult pe practici validate de experienţă. În lucrul direct cu artiştii şi organizaţiile culturale aceasta înseamnă că va exista o tendinţă a cadrelor didactice de a se angaja mai uşor în experienţe care au mai fost încercate, dublată de o anumită reticenţă faţă de experienţe noi, chiar dacă există toate premisele normative pentru a inova. Astfel, o experienţă cum ar fi vizitarea unei expoziții de artă contemporană este receptată ca fiind mai puţin adecvată pentru elevi, decât o serbare la care se recită poezii și se prezintă dansuri. În acest caz, este rolul artistului sau al organizaţiei culturale de a sprijini şcoala în a dezvolta activități în zone noi, dar valoroase pentru elevi.

Sari la bara de unelte