Asigurarea calităţii

Ca în orice domeniu de activitate, şi în învăţământ se pune problema asigurării calităţii proceselor desfăşurate. În România aceasta este reglementată prin Legea nr. 87/2006. Metodologiile de evaluare internă şi externă au început să fie aplicate din anul şcolar 2006 – 2007. Ca organizaţie ce oferă servicii educaţionale, şcoala îşi stabileşte propriul program de asigurare a calităţii şi îl implementează prin intermediul unei comisii specializate – Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC). Metodologia de autoevaluare internă a şcolilor (Bîrzea, 2006) include o serie de indicatori şi standarde referitoare la organizarea activităţilor non-formale.

Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ se realizează, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare şi se centrează pe:

  • gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe cheie;
  • gradul de responsabilizare şi integrare socială;
  • adoptarea unei culturi organizaţionale demne şi decente;
  • gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii.

Calitatea activităţilor educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ reprezintă un aspect important, iar evaluarea acestor activităţi este parte a evaluării instituţionale. Aportul operatorilor cultural-artistici este dezirabil la nivelul unităţilor de învăţământ, iar acolo unde este nevoie, trebuie sensibilizaţi reprezentanţii şcolii (coordonator activităţi extraşcolare, director, diriginte, consiliul elevilor) faţă de nevoia de colaborare şi de importanţa acestor tipuri de activităţi în planul de dezvoltare instituţională şi a evaluării instituţionale.

Metodologia/grila de autoevaluare a şcolilor prevede o serie de standarde şi variabile de care CEAC trebuie să ţină cont. (ex. D.52: Ponderea învăţării nonformale şi a activităţilor extracurriculare în ansamblul activităţilor de predare-învăţare). Înainte de o întâlnire prospectivă cu reprezentaţii şcolii puteţi analiza variabilele şi standardele de mai jos şi să vedeţi ce variabile credeţi că vor avea o valoare mai mare ca urmare a proiectului/parteneriatului propus.

Pentru a recunoaşte implicarea de cel mai înalt nivel în activităţile profesionale a fost instituit un sistem, numit „gradaţie de merit”, care evaluează şi recompesează financiar un număr de profesori pe baza unui set de criterii. Lista acestor criterii pentru acordarea gradaţiei de merit include (Ordin 5557/2015):

  • performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil;
  • performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la concursuri cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi sportive incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale/regionale elaborate de Ministerul Educației, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale;
  • pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele şi concursurile şcolare şi extraşcolare, fazele judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale, incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerul Educației;
  • organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau regional/interjudeţean; organizarea de spectacole, expoziţii, concerte la nivel internaţional, naţional ori regional/interjudeţean incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/ Ministerul Educației, certificate prin diplome sau adeverinţe;
  • activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare avizate de inspectoratul şcolar.
Sari la bara de unelte