Bibliografie

Bercu, N. (coord.). Mecanisme şi practici de aplicare şi de dezvoltare a curriculumului la nivel de şcoală şi de clasă. Bucureşti, ISE, 2012.

Măntăluţă, O. (coord.) Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! Evaluarea programului naţional de activităţi extracurriculare şi extraşcolare. Bucureşti. ISE, 2013. Disponibil la: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2014/06/Evaluare_Scoala_Altfel.pdf (Accesat 15.11.2015).

Mândruţ, Octavian (coord.). Metodologia proiectării şi aplicării curriculumului la decizia şcolii, ISE, 2010.

Mihăilescu, A. Repere în proiectarea educaţiei pentru patrimoniu. Instrumente care pot fi utilizate pentru identificarea/ utilizarea experienţelor de învăţare din afară şcolii. În Căpiţă, L. (coord.). Valorificarea experienţelor de învăţare nonformală în construirea competenţelor cheie. Bucureşti, ISE, 2011.

*** Fişă de evaluare a personalului didactic, ISMB, 2014. Disponibil la:

http://ismb.edu.ro/documente/personal/2014/fisa%20de%20evaluare%20a%20cadrelor%20didactice_2014-2015_actualizata.pdf (Accesat 15.11.2015).

*** Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011.

*** Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul 2014-2015. Aprobată prin OMEN nr. 5451/2013.

 *** Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare & Regulamentul de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare. Aprobate prin OMECTS nr. 3035/ 10.01. 2012.

*** Profilul de formare al absolventului, ISE, 2015. Disponibil la: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-al-absolventului_final.pdf (Accesat 15.11.2015).

*** Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning, 2006/962/EC, 18.12.2006.

*** Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional, ISE, 2015 . Disponibil la: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/07/Document-politici-curriculare_18_mai.pdf (Accesat 15.11.2015).

Sari la bara de unelte