Cum se propune un curriculum la decizia școlii

Curriculumul național și competențele cheie | Cum se propune un curriculum la decizia școlii

 

Una din principalele modalități de creștere a expunerii elevilor la arte și patrimoniu o reprezintă introducerea unor ore dedicate lor prin intermediul curriculumului la decizia școlii (CDS). Așa cum îi sugerează numele, fiecare școală are dreptul de a include în oferta educațională o serie de astfel de curriculă, în funcție de nevoile și interesele elevilor pe care îi deservește (Ordin nr. 3593/2014).

Disciplinele opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • asigură diversificarea activităţilor de învăţare, în funcţie de nevoile şi de aspiraţiile elevilor;
  • pot fi derivate din oricare dintre disciplinele de învăţământ, constituindu-se astfel într-o ofertă educaţională care răspunde interesului elevilor pentru un anumit domeniu de studiu;
  • pot introduce un nou obiect de studiu, în afara celor prevăzute în trunchiul comun, structurat în jurul unei teme integratoare pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe arii curriculare.

Proiectarea curriculumului elaborat în şcoală are ca repere interesele elevilor, resursele umane şi materiale ale şcolii, precum şi nevoile şi specificul comunităţii locale. Curriculumul la decizia şcolii poate fi concretizat sub formă de (ISJ Dolj, 2015):

Curriculum aprofundat – reprezintă, pentru învăţământul general, acea formă de CDS care urmăreşte aprofundarea obiectivelor de referinţă ale Curriculumului-nucleu prin noi obiective de referinţă şi unităţi de conţinut, în numărul maxim de ore prevăzut în plaja orară a unei discipline. Conform Ordinului ministrului nr. 3638/2001, aprofundarea se aplică numai în cazuri de recuperare, pentru acei elevi care nu reuşesc să atingă nivelul minimal al obiectivelor prevăzute de programă în anii anteriori.
Curriculum extins – reprezintă, pentru învăţământul general, acea formă de CDS care urmăreşte extinderea obiectivelor şi a conţinuturilor din curriculumul-nucleu prin noi obiective de referinţă şi noi unităţi de conţinut, în numărul maxim de ore prevăzut în plaja orară a unei discipline. Acesta presupune parcurgerea programei în întregime (inclusiv elementele marcate cu asterisc).
Curriculum opţional – reprezintă acea formă de CDS care este structurată sub forma unei discipline şcolare noi, cu finalităţi şi conţinuturi diferite de cele ale curriculumului obligatoriu, corespunzător trunchiului comun.

Pentru a aduce un CDS în clasă trebuie parcurse trei etape: I. pregătirea programei prin implicarea tuturor actorilor cheie, urmată de II. aprobarea ei la nivel național sau la nivel local, pentru ca apoi III. unitatea de învățământ să o includă în oferta educaţională a unui anumit an şcolar. Avizul științific este necesar în anumite județe pentru toate tipurile de CDS, în timp ce alte județe (ex. Alba, Bihor) solicită obținerea unui astfel de aviz doar pentru aprobarea CDS-urilor ce introduc discipline noi, în timp ce CDS-urile de aprofundare și de extindere se aprobă la nivelul școlii.

I. Pregătirea:
1. Analiza de nevoi prezente şi viitoare la nivelul elevilor înscrişi în unitatea de învăţământ.
2. Identificarea aşteptărilor comunităţii locale faţă de unitatea şcolară.
3. Evaluarea disponibilităţii resurselor umane şi materiale existente în unitatea de învăţământ.
4. Realizarea unei analize a nevoilor şi a oportunităţilor specifice contextului cultural, social şi economic local.
5. Furnizarea de propuneri de CDS de către cadrele didactice și comitetele de părinți.
6. Informarea şi implicarea elevilor.
7. Consultarea cu părinţii.
8. Constituirea colectivului de lucru şi stabilirea schemei orare.
9. Realizarea programei CDS.

II.1 Aprobarea la nivel național:
1. Proiectele de programe şcolare trebuie să respecte criteriile de calitate stabilite de ME şi trebuie însoţite de o notă de fundamentare referitoare la relevanţa propunerii pentru nevoile elevilor şi la eventuale experienţe de pilotare la nivel local.
2. Acestea se depun la registratura Ministerului Educaţiei, urmând ca experţii ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE)/Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) şi inspectorii de specialitate ai Ministerului Educaţiei să verifice îndeplinirea criteriilor de calitate şi să elaboreze un raport de expertiză.
3. Dacă sunt respectate criteriile de calitate, proiectul de programă şcolară este înaintat Comisiei naţionale de specialitate, însoţit de raportul de expertiză.
4. Dacă sunt respectate criteriile de calitate, ISE/CNDIPT transmite propunătorului raportul de expertiză, însoţit, după caz, de recomandări de îmbunătăţire.
5. Comisiile naţionale de specialitate analizează şi dau avizul consultativ proiectelor de programe şcolare propuse pentru oferta naţională.
6. ISE/CNDIPT avizează programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opţionale propuse pentru oferta naţională şi le înaintează Ministerului Educaţiei spre aprobare prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

II.2 Aprobarea la nivel local:
1. Cadrele didactice elaborează programele şcolare pentru discipline/domenii de studiu, respectiv module de pregătire opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ.
2. Consiliul de administraţie înaintează către inspectoratul şcolar setul de programe şcolare pentru discipline/domenii de studiu, respectiv module de pregătire opţionale elaborate la nivelul şcolii şi solicită un aviz ştiinţific.
3. După obţinerea avizului ştiinţific are loc aprobarea în Consiliul de administraţie a programelor şcolare pentru discipline/domenii de studiu opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ ce se vor studia în anul şcolar următor.
4. În cazul în care o programă şcolară nu primeşte avizul ştiinţific din partea inspectoratului şcolar, aceasta poate fi refăcută de către autor, pe baza recomandărilor primite din partea inspectorului şcolar.
5. Autorul poate solicita sprijin din partea responsabilului catedrei/comisiei metodice pentru revizuirea programei şcolare ofertate.
6. Procedura este reluată până la obţinerea avizului ştiinţific din partea inspectoratului şcolar.

III. Includerea în oferta educaţională a unei şcoli:
1. Stabilirea CDS se realizează, în mod descentralizat, de către fiecare UI, în fiecare an şcolar, pentru anul şcolar următor.
2. Oferta de curriculum la decizia şcolii este avizată de comisiile metodice/catedre, aprobată de către Consiliul profesoral şi este ulterior aprobată de către Consiliul de administraţie pe baza unei documentaţii complete.
3. Difuzarea ofertei de opţionale a şcolii printre elevii și părinții interesaţi este urmată de centralizarea proceselor verbale cu opţiunile elevilor și semnăturile părinților şi depunerea acestora la responsabilul Comisiei de curriculum.
4. Elaborarea programelor şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să respecte structura specifică programelor şcolare din curriculumul naţional pentru respectivul nivel de studiu.

Pe lângă instituţiile centrale şi judeţene (Ministerul Educaţiei, ISE, CNDIPT, inspectorate şcolare) pot propune CDS (discipline opţionale ofertate la nivel naţional) şi unităţile de învăţământ şi alte organizaţii cu experienţă în domeniul educaţiei. Bineînțeles că, în calitate de parteneri ai sistemului de educație, și ONG-urile și instituțiile publice culturale pot să contribuie la dezvoltarea de CDS-uri.

Se recomandă ca, pentru clasele de acelaşi nivel, orele de CDS să fie prevăzute în acelaşi interval de timp, astfel încât să se poată constitui grupele de elevi în funcţie de opţiunile exprimate.

Sari la bara de unelte