Persoane resursă pentru activităţi de educaţie prin cultură

Structura sistemului preuniversitar de educaţie | Instituţii/unităţi/programe responsabile cu activitatea extraşcolară a elevilor | Structura unei şcoli | Persoane resursă pentru activităţi de educaţie prin cultură

 

Atunci când proiectaţi activităţi pentru elevi găsiţi sprijin atât în şcoală (ex. cadre didactice, personal didactic auxiliar, elevi) cât şi printre membrii comunităţii (ex. părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale, specialişti din diferite domenii, personalităţi locale, membri ai unor ONG-uri). În această secţiune găsiţi descrierea persoanelor din sistemul educaţional care ar putea facilita aducerea de activităţi de educaţie prin culturală în viaţa elevilor. Vom încerca să oferim o descriere succintă a atribuţiilor lor specifice, precum şi să sugerăm modalităţile de colaborare a artiştilor şi operatorilor culturali cu ei.

Personalul din învăţământul preuniversitar este format din:

  • personal didactic
    • de predare şi instruire practică
    • de predare asociat
    • didactic auxiliar şi
    • de conducere, de îndrumare şi control
  • personal nedidactic

Personalul didactic

Conform Fişei cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual, personalul didactic are, printre altele, următoarele atribuţii:

o realizarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor şi planul managerial al unităţii, participarea la acţiuni de voluntariat;
o utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice;
o diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate;
o coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluarii rezultatelor învăţării,
o dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale;
o implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei.

Personalul didactic asociat reprezintă o categorie recunoscută, fiind luată în considerare la îndeplinirea standardelor privind autorizarea sau acreditarea unităţii şcolare (LEN, Art. 247n). În măsura în care şcoala nu dispune de personal didactic specializat pentru anumite domenii culturale, profesioniştii din aceste domenii pot fi încadraţi ca personal didactic asociat.

Colaborarea operatorilor culturali cu personalul didactic se poate face pe fiecare palier al normei didactice:

activităţi punctuale sau extinse pe parcursul unor unităţi de învăţare, desfăşurate în cadrul orelor de curs;

activităţi de informare/ formare a profesorilor pentru diferite activităţi culturale;

activităţi de educaţie nonformală cu elevii;

contribuţii în cadrul orelor de dirigenţie (dezvoltare personală prin tehnici creative, orientare vocaţională etc.).

Personalul didactic auxiliar:

Bibliotecarul şcolar:
este responsabil de colaborarea cu instituţii de cultură şi educaţie în vederea realizării unor proiecte cu caracter cultural şi educativ;
este responsabil de realizarea activităţilor pedagogice, culturale, de comunicare, organizarea de expoziţii, vizite şi întâlniri tematice, ateliere de creaţie privind promovarea ofertei bibliotecii în comunitate şi atragerea cititorilor, consolidarea relaţiei dintre şcoală şi comunitate;
este responsabil de promovarea valorilor culturale româneşti prin intermediul unor parteneriate educative naţionale şi internaţionale.

Profesorul documentarist:
este responsabil de planificarea şi organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare în concordanţă cu obiectivele educaţionale şi gradul de interes al elevilor şi al comunităţii locale;
participă la completarea portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării;
asigură varietatea activităţilor desfăşurate în colaborare cu diferiţi parteneri şi relevanţa parteneriatelor în calitatea desfăşurării şi conţinutului activităţilor;
este responsabil de promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare.

Informaticianul:
este responsabil de participarea la activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unităţii, asigurarea asistenţei tehnice profesorilor de altă specialitate decât informatica în timpul orelor desfăşurate în laboratorul Advance e-Leaning (AEL)sau în oricare alt laborator de informatică;
este responsabil de comunicarea şi relaţionarea cu partenerii din comunitatea locală;
este responsabil de dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale.

Laborantul:
este responsabil de proiectarea de activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unităţii;
este responsabil de realizarea unor experimente didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice;
este responsabil de participarea la activităţi extracurriculare, precum şi participarea la acţiuni de voluntariat;
este responsabil de comunicarea şi relaţionarea cu partenerii din cadrul comunităţii;
este responsabil de dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale.

Tehnicianul:
oferă sprijin în operarea echipamentului tehnic şi a laboratoarelor tematice şi informatice;
contribuie la promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, participând la programe şi parteneriate.

Pedagogul şcolar:
este un partener în organizarea unor activităţi nonformale în căminele de elevi;
este responsabil de aspecte legate de: dezvoltarea personalităţii elevului, realizarea comunicării cu elevii, cu factorii de răspundere din şcoală şi cu familia, manifestarea unei atitudini proactive în legătură cu activităţile specifice căminului;
este responsabil de promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, participând la programe şi parteneriate/pregătind participarea elevilor la programe/parteneriate.

Instructorul de educaţie extraşcolară:
realizează planul anual şi semestrial de activităţi extraşcolare;
realizează activităţile extraşcolare propuse;
este responsabil de promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, participând la programe şi parteneriate.

Instructorul-animator:
este responsabil de fundamentarea proiectării activităţilor educative/formative pe analiza de nevoi efectuată în unitatea de învăţământ;
este responsabil de realizarea proiectării programelor educative pentru activităţile de timp liber şi de vacanţă pe care le realizează la nivelul şcolilor, al cluburilor copiilor sau în taberele şcolare;
este responsabil de elaborarea proiectelor de parteneriat cu alte instituţii de învăţământ;
este responsabil de organizarea activităţilor educative complementare care vizează dezvoltarea aptitudinilor elevilor în domeniile cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv-turistic;
este responsabil de desfăşurarea activităţilor atelierelor de lucru tematice, în conformitate cu nevoile elevilor şi cu specificul unităţii de învăţământ;
coordonează formaţiile cultural-educaţionale;
amenajează spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor recreative în perimetrul unității de învățământ sau în tabere şcolare;
facilitează implicarea specialiştilor din palatele şi cluburile copiilor în realizarea programelor şi proiectelor desfăşurate în unitatea de învățământ;
popularizează în rândul elevilor programele propuse de instituţiile specializate în activităţile de timp liber;
iniţiază şi derulează proiecte şi parteneriate;
colaborează cu mass-media în vederea difuzării şi popularizării activităţilor desfăşurate în unitatea de învățământ.

Asistentul social:
este responsabil cu recuperarea şi integrarea socială a persoanelor cu probleme speciale în societate.

Mediatorul şcolar:
sprijină elevii cu o situaţie socio-economică dificilă;
proiectarea activităţii extracurriculare;
stabileşte modelele de colaborare ale şcolii cu familia, comunitatea locală, ONG-uri;
sprijină relaţionarea eficientă cu partenerii economici şi sociali;
gestionează activităţi practice în cadrul unor proiecte dezvoltate în parteneriat;
iniţiază şi derulează proiecte şi parteneriate.

Profesorul acompaniator-corepetitor:
are un rol instructiv în ceea ce priveşte instrumentele muzicale în învăţământul vocaţional (şcolile şi liceele de muzică).

Instructorul de educaţie extraşcolară şi instructorul-animator reprezintă principalii partenerii din rândul personalului didactic auxiliar în derularea activităţilor culturale. Personalul didactic beneficiază de formare pedagogică, dar personalul nedidactic nu are, în cele mai multe cazuri, o astfel de pregătire. De aceea, proiectarea activităţilor ar trebui să fie avizată şi de personal didactic, iar derularea activităţilor să fie monitorizată de cadrele didactice.

Personalul nedidactic:

Secretarul:
asigură interfaţa privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;
asigură permanent legătura cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului administrativ.

Administratorul financiar-contabil:
are rol administrativ la nivelul unităţii şcolare;
este responsabil cu planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii;
asigură permanent legătura cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului administrativ.

Administratorul de patrimoniu:
organizează şi gestionează baza materială a unităţii de învăţământ;
elaborează documentaţiea necesară, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a şcolii;
gestionează inventarul mobil şi imobil al şcolii în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile;
coordonează activitatea personalului nedidactic şi asigură comunicarea cu familia, partenerii sociali etc. în ce priveşte asigurarea necesarul de materiale didactice şi echipamente pentru desfăşurarea activităţilor educative;
atrage sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a şcolii.

Sari la bara de unelte