Prezentare

Susține cultura în educație

o inițiativă pentru accesul la cultură în școlile din România

Proiectul Susține cultura în educație își propune să susțină realizarea unor programe culturale cu o dimensiune educațională în România prin dezvoltarea unei rețele de profesioniști și organizații și a unor resurse despre practici și politici publice în domeniu.

Credem în beneficiile participării la actul cultural de la o vârstă tânără și în importanța acumulării critice a unui capital cultural semnificativ pentru fiecare individ și pentru comunitate.

Dorim să aducem activitatea culturală în viața mai multor copii și tineri din România, prin întâlniri directe cu artiști și profesioniști din domeniul cultural, prin contactul cu creația artistică și patrimoniul cultural. Aceste întâlniri vrem să aibă loc acolo unde copiii trăiesc și învaţă și lansăm o provocare atât mediului cultural, cât și școlilor să imagineze și să dezvolte programe adaptate prezenței culturii în educație.

Suntem inspirați de programe de susținere a culturii în educație, cum este Rucsacul Cultural din Norvegia, și vrem să învățăm din experiența lor de peste 10 de ani.

Ne propunem să sprijinim artiști și organizații culturale să își dezvolte publicul, iar cadrele didactice să descopere cum, prin parteneriate creative, își pot atinge mai bine obiectivele educaționale.

Din noiembrie 2014 până în aprilie 2016:

  • realizăm activități de formare dedicate profesioniștilor din domeniul culturii și celor din educație;
  • discutăm pe teme de actualitate;
  • realizăm studii și analize despre potențialul culturii cu dimensiune educațională în România;
  • comunicăm cu autoritățile publice despre cum pot fi încurajate programe democratice de calitate, care să aducă cultura în școală.

În perioada 23 iulie 2015 – 15 noiembrie 2015 formările, întâlnirile Cultura în educație, realizarea arhivei de proiecte și a volumului de interviuri au fost realizate cu sprijinul financiar al ArCuB – Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București. Proiectul Publicul viitorului a propus artiştilor şi organizaţiilor culturale să se redescopere în contact cu un public potenţial de copii şi adolescenţi şi să contribuie la dezvoltarea potenţialului creativ al acestora, prin integrarea artei în context şcolar în Bucureşti.

Proiectul cultural Publicul viitorului a fost finanţat în cadrul Programului Cultural Ești București 2015.

Ca parte a inițiativei Susține cultura în educație, în prezent sunt în derulare proiectul Lecţiile patrimoniului (februarie–noiembrie 2016, co-finanțat de AFCN) și proiectul Parteneri edu-creativi (iunie-noiembrie 2016, finanțat de ARCUB în cadrul Programului București-Orașul In-Vizibil.).

Proiectul Lecțiile patrimoniului este un demers al unui grup divers de actori culturali (specialiști în arhitectură și spațiu construit, curriculum, istoria artei, teoria educației, educație culturală, educație muzeală și management cultural) care dezvoltă instrumente inovatoare pentru promovarea valorii patrimoniului material din zona Piața Revoluției din București ca suport pentru exprimarea și sensibilizarea culturală a copiilor și tinerilor, în colaborare cu școli și cadre didactice din București. Promotor: Asociația MetruCub – resurse pentru cultură. Parteneri: Centrul pentru Educație și Formare Sintagma, Asociația de-a arhitectura, Asociația Da’DeCe, Muzeul Național de Artă al României. Parteneri asociați: Muzeul Municipiului București, Filarmonica “George Enescu”.

Proiectul Parteneri edu-creativi este gândit ca un laborator de proiecte culturale realizate de artiști și organizațiile lor în parteneriat cu școli din București. În perioada august – 15 noiembrie 2016 proiectul va oferi artiştilor şi cadrelor didactice formări şi sesiuni de mentoring individual cu scopul realizării pe termen lung a unui program cultural pentru elevii școlilor partenere. Parteneri în proiectul Parteneri edu-creativi: Asociația MetruCub – resurse pentru cultură (coordonator), Centrul pentru Educație și Formare Sintagma, Asociația ADO – Arte pentru Drepturile Omului), Asociația ArtCrowd- artiști în educație, Asociatia Secţia de Coregrafie, Asociatia Da’DeCe, Școala Ferdinand I, Şcoala Nr. 5, Școala Gimnazială Sfântul Silvestru, Liceul Bilingv „Miguel de Cervantes”.

________

Susține cultura în educație este un proiect coordonat de Asociația MetruCub – resurse pentru cultură și realizat alături de Centrul pentru Educație și Formare „Sintagma”, Fundația Gabriela Tudor, Fundația pentru o societate deschisă și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”.

Proiectul a fost finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi

www.eeagrants.org

www.fondong.fdsc.ro

Credit foto: Toate fotografiile de pe acest site aparțin autorilor: Fundația pentru o societate deschisă, Centrul Sintagma, Asociația MetruCub, echipa care a realizat Școala de vară Azuga, echipa proiectului A.C.T. Artă Comunitate Transformare, membri ai echipei de proiect și formatori.

Culture in Education

an initiative for access to culture in Romanian schools

The project Culture in education aims to support the development of cultural programmes with an educational dimension in Romanian schools through the development of a professional network of people and organisations, and the creation of resources about practices and public policies in the field.

We think that there are some strong benefits in taking part in cultural activities from a young age, and that for each individual and each community it is important to accumulate a relevant cultural capital in a critical manner.

We wish to bring culture in the lives of as many Romanian children and young people as possible, through direct encounters with artists and other culture professionals, through contact with the arts and heritage. These encounters need to take place where children are learning and living and we challenge both the cultural operators and the schools to imagine and develop programmes and activities which are adapted to the context of culture in education.

We are inspired by international programmes such as the Cultural Rucksack from Norway and we plan to learn from their portfolio covering over 10 years of activities.

We set to support artists and cultural organizations to develop their audiences, and we encourage teachers to explore how they can best reach educational objectives through creative partnerships.

From November 2014 to April 2016 we will:

  • train cultural and educational professionals from across the country;
  • debate and share information about legislation, procedures, methods and techniques, daring projects and policy priorities;
  • elaborate and publish studies and analysis about the potential of culture in education;
  • talk to public authorities about how we can work together to bring quality programmes of cultural activities in schools.

Between July 23-November 15 2015 the trainings, Culture in education meetings, the projects archive and the book of interviews were co-funded by ArCuB – the Cultural Centre of Bucharest Municipality. Future audiences offered artists and cultural organisations the chance to rediscover themselves in relation with a potential audience of children and teens, and to contribute to the development of their creative potential, by integrating the arts in Bucharest schools.

Future audiences cultural project is funded though the You are Bucharest 2015 Programme. 

In 2016, as part of the initiative Support culture in education, two projects were developed: Lessons of heritage (between February – November 15, co-financed by AFCN) and Edu-creative partners (between June – November 15, financed by ARCUB through the Program Bucharest-In-Visible City).

Lessons of heritage is an initiative of a diverse group of cultural actors (specialists in architecture, curriculum, art history, cultural education and theory, museum education, cultural management) developing innovative instruments to be used to promote the value of the cultural heritage from The Revoluation Square in Bucharest, as a support for the artistic expression of children and youth, in collaboration with schools and teachers. Promoter: CubicMetre – resources for culture. Partners: Sintagma Centre for Education and Training, De-a Arhitectura Association, Da’DeCe Association, the Romanian National Museum of Art. Associate partners: Bucharest Municipal Museum, ”George Enescu” Philarmonic.

Edu-creative partners is designed as a laboratory for cultural projects created by artists and their organizations in partnership with schools from Bucharest. Between August – November 15, 2016 the project will provide trainings and individual mentoring sessions for artists and teachers with the aim to develop a long-term cultural program for the students of the partner schools. Coordinator: Association MetruCub – resources for culture. Partners: ADO Association – Arts for Human Rights, ArtCrowd – artists in education, Department of Choreography Association, Da’DeCe Association, ”Ferdinand I” School , School No. 5, St. Sylvester Middle School, „Miguel de Cervantes” Bilingual High School .

______

Culture in education is coordinated by the Association CubicMetre – resources for culture and developed in partnership with “Sintagma” Centre for Education and Training, Gabriela Tudor Foundation, the Foundation for an Open Society, and the National University of Theatre and Film “I.L. Caragiale”.

Project financed by the EEA grants 2009 – 2014, through the NGO Fund in Romania.

For official information on the EEA and Norway grants visit

www.eeagrants.org.

www.fondong.fdsc.ro

Photo credit: All the images on this site belong to their authors: The Romanian Foundation for an Open Society,  “Sintagma” Centre for Education and Training, CubicMetre Association, the team that produced Azuga summer school, the team of the project A.C.T. Art Community Transformation, members of the project team, trainers.

CULTIVĂM COMPETENȚE

Creşterea competenţelor de dezvoltare de proiecte culturale în şcoli în rândul organizațiilor culturale şi educaţionale din România, prin organizarea de sesiuni de formare şi a unor întâlniri informale pe tematici variate privind locul culturii în educație.

PLEDĂM PENTRU O CAUZĂ COMUNĂ

Dezvoltarea unei comunităţi de advocacy pentru zona culturii în educaţie, aducând împreună specialişti şi practicieni în domeniu care înţeleg miza politicilor intersectoriale dintre cultură şi educaţie.

ÎNȚELEGEM MAI BINE

O mai bună înţelegere a raţiunilor şi dinamicii implicării sectorului cultural în activităţi care privesc copii, tineri şi şcoli, şi a posibilităţii de dezvoltare a unor programe strategice de integrare a culturii în educaţie în România, prin realizarea de studii, analize și documentări cu privire la evoluția și situația prezentă a integrării artei în oferta educațională în România, inclusiv într-o perspectivă comparativă cu Norvegia şi programe din alte ţări.

CONTRIBUIM LA BUNA GUVERNARE

Influenţarea deciziilor autorităţilor publice cu privire la problematica culturii în educaţie şi a posibilităţii de a dezvolta sau îmbunătăţi programe strategice pe în domeniu, prin informări periodice, documente de politici publice și în cadrul unui eveniment dedicat dialogului constructiv dintre autorităţile publice, membri ai reţelei şi experţi internaţionali.

NE CUNOAȘTEM

Dezvoltarea unei reţele de formare şi networking profesional care să aducă împreună actori educaţionali, interesaţi de potenţialul culturii în viaţa copiilor şi tinerilor, şi actori culturali dornici să se implice în educaţia şi formarea acestora.

FACEM LUCRURILE SĂ SE ÎNTÂMPLE

Organizaţii culturale neguvernamentale mai sustenabile şi cu o activitate diversificată, în sensul unor proiecte colaborative de prezenţă a culturii în educaţie datorită activităţilor de formare şi networking la care iau parte.

Sari la bara de unelte