Resurse

Abrevieri uzuale folosite în sistemul de educație |  Legislație și acte normative |  Structura și instituțiile Ministerului Educației |  Funcţiile didactice |  Comisiile din şcoli  |  Termeni specifici proiectării curriculare  |  Termeni specifici asigurării calităţii

Lista abrevierilor
ACBS Agenţia de Credite şi Burse de Studii
ANC Autoritatea Naţională pentru Calificări
ANPCDEFP Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
ARACIP Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CC Ciclu curricular
CCD Casa Corpului Didactic
CCIP Centrul comunitar de învăţare permanentă
CDL Curriculum în dezvoltare locală
CDS (sau CDȘ) Curriculum la decizia şcolii
CE Centrul de Excelenţă
CEAC Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii
CES Cerințe educaționale speciale
CJRAE Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională
CMBRAE Centrul Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională
CNC Cadrul naţional al calificărilor
CNDIPT Centrul Național de Dezvoltare al Învățământului Prefesional și Tehnic
CNID Centrului Naţional de Instruire Diferenţiată
CNEE Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
CN Curriculum Național
ECTS Sistemul european de credite transferabile
EDP Editura Didactică şi Pedagogică
EQF Cadrul european al calificărilor (eng. European Qualifications’ Framework)
IP Învățarea permanentă (învățarea pe tot parcursul vieții )
ISJ Inspectorat şcolar judeţean
ISMB Inspectoratul şcolar al Municipiului Bucureşti
ISE Institutul de Științe ale Educației
LEN Legea Educaţiei Naţionale
ME Ministerul Educaţiei
PNC Palatul Naţional al Copiilor (Bucureşti)
PO Profil ocupațional
SDS Programul Şcoala după Şcoală
SIIIR Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România
TC Trunchi comun

Sari la bara de unelte