Structura și instituțiile Ministerului Educației

Abrevieri uzuale folosite în sistemul de educație |  Legislație și acte normative |  Structura și instituțiile Ministerului Educației |  Funcţiile didactice |  Comisiile din şcoli  |  Termeni specifici proiectării curriculare  |  Termeni specifici asigurării calităţii

 

Direcţiile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 • Cabinet Ministru
 • Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene
 • Corpul de Control al Ministrului
 • Serviciul Audit Intern
 • Unitatea de Strategii şi Politici Publice
 • Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Imagine
 • Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret
 • Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
 • Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă
 • Unitatea de Management a Proiectelor pentru Modenizarea Reţelei Şcolare şi Universitare
 • Organism Intermediar Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – OI POSDRU
 • Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale
 • Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
 • Direcţia Generală Învăţământ Superior
 • Direcţia Management Universitar
 • Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar
 • Direcţia Inspecţie Şcolară
 • Direcţia Programe şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii
 • Direcţia Generală Management şi Reţea Şcolară
 • Direcţia Formare Continuă
 • Direcţia Reţeaua Şcolară şi Resurse Umane
 • Direcţia pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor
 • Direcţia Generală Buget-Finanţe, Salarizare şi Resurse Umane
 • Direcţia Resurse Umane şi Salarizare
 • Direcţia Buget-Finanţe
 • Direcţia Generală Logistică
 • Direcţia Administrativ şi Achiziţii
 • Direcţia Patrimoniu şi Informatizare
 • Direcţia Generală Juridic
 • Direcţia Avizare Acte şi Contencios

Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei

 • Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti – coordonează activitatea unităţilor conexe ale Ministerului Educaţiei şi a unităţilor pentru activitatea extraşcolară şi cluburilor sportive şcolare;
 • Comisia Naţională a României pentru UNESCO – coordonează programele, proiectele şi activităţile specifice din România;
 • Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare – coordonează sistemul naţional de evaluare şi examinare în învăţământul preuniversitar şi evaluarea manualelor şcolare;
 • Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – implementează programele comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale: Erasmus+, Tineret în acţiune, Centrul National Europass, Unitatea Naţională Eurydice, Biroul Naţional Eurodesk;
 • Agenţia de Credite şi Burse de Studii – gestionează bursele oferite de Ministerul Educaţiei asigurând accesul diferitelor categorii de beneficiari şi managementul sistemului de creditare pentru studenţi;
 • Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic – urmăreşte continuarea reformei învăţământului profesional şi tehnic şi dezvoltarea acestuia;
 • Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar – asigură evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie;
 • Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti – coordonează activităţile extraşcolare din învăţământul preuniversitar.

Unităţi/Structuri aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Regia Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică” – editează manuale şcolare, auxiliare şi materiale didactice – planşe, hărţi atlase, carte tehnico-ştiinţifică, beletristică şi literatură pentru copii;
 • Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) – Punct naţional de coordonare pentru Cadrul european al calificărilor ce asigură cadrul general pentru realizarea formării profesionale continue şi dezvoltarea de calificări;
 • Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană – promovează participarea universităţilor, institutelor de cercetare-dezvoltare, IMM, industriei, serviciilor şi ONG-uri din România la programele de cercetare ale Uniunii Europene;
 • Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare – administrează şi dezvoltă reţeaua RoEduNet care asigură servicii de comunicaţii de date pentru instituţiile de cercetare şi academice de toate gradele din România.

Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei

 • Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare – are atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;
 • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – realizează cercetări, metodologii, programe de formare în domeniile educatiei şi tineretului – curriculumul şcolar, teoria educaţie, educaţie preşcolară, alternative educaţionale, politici educaţionale şi de tineret, management şcolar, evaluare, educaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc, educaţia adulţilor, consiliere şi orientare;
 • Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior – promovează cooperarea în domeniul învăţământului superior între statele membre din Europa, America de Nord şi Israel) şi urmăreşte implementarea procesului Bologna;
 • Institutul Limbii Române – promovează cunoaşterea limbii române în rândul cetăţenilor străini, sprijină procesul de învăţare şi atestă cunoştinţele de limba română.

Unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei

 • Casa Corpului Didactic (CCD) – promovează inovaţia şi reforma în educaţie, dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar;
 • Centrului Naţional de Instruire Diferenţiată (CNID) – urmăreşte stimularea şi valorificarea potenţialului copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;
 • Centrul de Excelenţă (un centru naţional şi nouă centre regionale pentru tineri capabili de performanţă) – asigură tinerilor capabili de performanţă o asistenţă calificată, focalizată pe aptitudinile şi nevoile lor de instruire;
 • Centrul comunitar de învăţare permanentă – instituţie publică/privată de interes public comunitar, cu personalitate juridică, care implementează, la nivelul comunităţii, politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii pentru dezvoltarea comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor;
 • Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) – organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează servicii de asistenţă psihopedagogică/psihologică; servicii de terapii logopedice; servicii de evaluare, de orientare şcolară şi profesională; servicii de mediere şcolară; servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă.
Sari la bara de unelte